Nelineární diagnostika organizmu přístrojem Oberon

Chcete získat přesnou informaci o svém zdravotním stavu? Naštivte naše pracoviště, kde Vám unikátním certifikovaným přístrojem nelineární analýzy Titanium  provedeme komplexní počítačovou diagnostiku celého organizmu.

Pohled na obrazovku přístroje NLS

NLS – Diagnostika

Systémy nelineární analýzy (z angl. Non-linear analysis systems zkr. NLS) jsou v současnosti nejvyspělejšími dostupnými informačními technologiemi a lze je považovat za nejpozoruhodnější úspěchy moderní přírodní vědy.

NLS diagnostika umožňuje:

  • krátkém čase prověřit celkový zdravotní stav, určit celkovou diagnózu
  • lokalizovat patologická, zánětlivá ložiska
  • diagnostikovat zatížení viry, bakteriemi, parazity
  • objevit toxiny a alergeny
  • vyšetření na histologické a cytologické úrovni
  • vyhodnotit charakter zánětu, stupeň a progresi vývoje jednotlivých změn vašeho organismu
  • vyhodnotit charakter zánětu, stupeň a progresi vývoje jednotlivých změn vašeho organismu
  • zpracuje biochemickou analýzu
  • posoudit stádium poškození buněčné soustavy jednotlivých orgánů
  • provedení srovnávací analýzy v časovém odstupu

V čem je NLS diagnostika unikátní:

– je vhodná pro prevenci. Odhaluje raná stádia nemocí ještě předtím, než se projeví jejich klinické příznaky. Zaznamenává už tzv. preklinické hodnoty poruch.

Princip fungování NLS Diagnostiky

Zařízení je schopno automaticky, bez lidské intervence naladit frekvenci řídících impulsů, samostatně nacházet a korigovat vady a patologie orgánů a tělních buněk. Tohoto efektu je dosaženo kombinací různých specificky modulovaných oscilací nahraných na matrici. Základním konceptem pro vývoj tohoto zařízení byla hypotéza, že lidské tělo má elektromagnetický informační rámec, který je schopný reagovat na působení externího záření. V roce 1950 v Německu R. Voll objevil a vypracoval systém elektrického testování akupunkturních bodů lidského těla.

Ohodnocení stavu orgánů

Na rozdíl od Vollovy elektroakupunkturní diagnostické metody (EAV), ve které jsou energetické potenciály orgánů a systémů měřeny prostřednictvím biologicky aktivních bodů (biologically active points – BAP), metoda NLS-analýzy ohodnocuje stav orgánů přímo tím, že rezonančně zesiluje vyzařovaný signál vyšetřovaného orgánu (např. u střev, jater, ledvin apod.). Každý orgán a každá buňka má své charakteristické oscilace, které jsou uloženy v paměti počítače a mohou být zobrazeny na obrazovce jako graf, který reprezentuje stav výměny informací mezi orgánem (tkání) a prostředím, Každý patologický proces má svůj charakteristický graf.

Obsah programu

Program obsahuje množství grafů patologických procesů zachycených ve všech postupných stádiích, v úvahu je brán věk, pohlaví a různé variace procesů. Po přečtení frekvenční charakteristiky zkoumaného biologického objektu systém porovná stupeň spektrální podobnosti se zdravou nebo patologií postiženou tkání nebo infekčním agentem, aby získal nejbližší patologický proces nebo tendenci k jeho vzniku. Pokud jsou procesy podobné, ve virtuálním modu je možné provést diferenciální diagnózu každého procesu.